» Kirjutised » Jutlused
Jutlused
  Jutlus: 12.pp p np. Enese lbikatsumine. 31.08.2014.aD

Rm 7:14-25
Ma tean kll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, mdud patu alla. Ma ei mista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma mnan, et Seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab.
Ma tean ju, et minus - see thendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus.
Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rmustan Jumala Seaduse le, oma liikmetes nen aga teist seadust, mis sdib vastu minu mistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh mind nnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tnu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse lbi! Niisiis, ma teenin mistusega kll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu sea ust.

  » Loe veel...
  Jutlus: 10.pp p np. Ustavus Jumala andide kasutamisel. 17.08.2014.aD

2Kr 8:6-15
Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. Jah, nii nagu te olete levoolavad usult ja snalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge levoolavad ka selles armastusts. Ma ei tle seda ksuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust.
Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie prast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.
Ma annan selles asjas vaid nu: see oleks ju teile kasulik, kui te nd lpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. Lpetage nd oma tegemine, et nnda nagu teil oli valmidust tahta, nnda oleks seda ka lpetamiseks oma vimalusi mda. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid vrdsuse saamiseks olgu teie jukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks vrdsus, nagu on kirjutatud: Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vhe.

  » Loe veel...
  Jutlus: 7. pp p np. Armastusksk. 27.07.2014.aD

Jk 2:8-13
Te teete hsti, kui te tepoolest tidate kuninglikku seadust kirjasna jrgi: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
Aga kui te soosite hte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja Seadus tunnistab teid leastujaiks. Sest igaks, kes peab kinni kogu Seadusest, aga vratab hesainsas asjas, on sdi kige suhtes. Sest see, kes tles: Sa ei tohi rikkuda abielu!, tles ka: Sa ei tohi tappa! Kui sa ei riku kll abielu, ent tapad, siis sa oled Seadusest le astunud.
Nnda siis rkige ja nnda siis tehke nagu need, kelle le kord mistetakse kohut vabaduse seaduse jrgi. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust krgemaks.

  » Loe veel...
  Jutlus: 6.pp p np, Apostlite phapev. Issanda teenistuses. 20.07.2014.aD

Ef 2:19-22
Jrelikult ei ole te nd enam vrad ja majalised, vaid phade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab phaks templiks Issandas ja kelles teidki heskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

  » Loe veel...
  Jutlus: kalmistuphal 23.06.2014.aD

Lk 1,10-17
Kui kogu rahvahulk palvetas ues suitsutamistunnil, ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nhes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale.
Aga ingel tles talle: ra karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rmu ja hiskamist ning paljud rmustavad tema sndimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vgijooki, ja ta tidetakse Pha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta prab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise kib tema eel Eelija vaimus ning ves, et prata isade sdant laste poole ja snakuulmatuid igete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp prast nelipha. Kaduvad ja kadumatud aarded. 22.06.2014.aD

2Kr 8:1-9
Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Rohked katsumused, millega neid on lbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rmu ning nende phjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma judu mda - mina olen tunnistaja -, koguni le oma ju. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil viks olla osa eesigusest aidata phasid. Ja nende annid letasid kik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise lbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile.
Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. Jah, nii nagu te olete levoolavad usult ja snalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge levoolavad ka selles armastusts. Ma ei tle seda ksuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust. Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie prast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.

  » Loe veel...
  Kne: phikooli lpuaktusel Palamusel 19.06.2014
  » Loe veel...
  Kne: Palamuse gmnaasiumi lpul 20.06.2014.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: Kolmainupha. Varjatud Jumal. 15.06.2014.aD

Ef 4:1-6 Paulus kirjutab:
Mina, kes olen vang Kristuse prast, kutsun teid les elama selle kutsumise vriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, ksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud htsust.
ks ihu ja ks vaim, nagu te olete ka kutsutud heks lootuseks oma kutsumise poolest; ks Issand, ks usk, ks ristimine, ks Jumal ja kikide Isa, kes on kikide le ja kikide lbi ja kikide sees.

  » Loe veel...
  Jutlus: Nelipha. Pha Vaimu vljavalamine. 8.06.2014.aD

Ap 2:1-13
Kui neliphapev ktte judis, olid nad kik koos hes paigas. Ja kitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja titis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad ngid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga ksiku peale nende seas. Ja nad kik tideti Pha Vaimuga ning hakkasid rkima teisi keeli, nnda nagu Vaim neile andis rkida.
Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nd see hl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kiki valdas hmmastus, sest igaks kuulis rgitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, eldes: Enne, eks need kik, kes rgivad, ole galilealased? Kuidas siis meist igaks kuuleb oma snnimaa murret? Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia-, Juuda- ja Kappadookiamaal, Pontoses ja Aasias, Frgias ja Pamflias, Egiptuses ja Liiba maades Kreene pool, ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku prdunud kreetlased ja araablased - kuidas me kuuleme rgitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?
Nad kik olid jahmunud ja kahevahel ning tlesid ksteisele: Mis see kll peab olema? Mned aga tlesid pilgates: Nad on tis magusat veini!

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 7.pp Exaudi. Pha Vaimu ootus. 1.06.2014.aD

Ap 1:12-14
Siis nad prdusid tagasi Jeruusalemma melt, mida kutsutakse limeks ja mis on Jeruusalemma lhedal he hingamispeva teekonna kaugusel.
Ja kui nad linna tulid, lksid nad lemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. Nemad kik olid psivalt hel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse taevaminemise pha. lendatud Issand 29.05.2014.aD

Ap 1:111
Esimese raamatu, Teofilos, ma kirjutasin kigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja petas kuni selle pevani, mil ta veti les taevasse prast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud Pha Vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile ta oli prast oma kannatamist nidanud ennast elavana, tendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakmne peva jooksul ja kneldes Jumala riigist.
Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, kskides jda ootama Isa totust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on kll ristinud veega, aga teid ristitakse Pha Vaimuga sna varsti prast neid pevi. Siis ksisid temalt need, kes olid kokku tulnud: Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga tles neile: Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate ve Phalt Vaimult, kes tuleb teie le, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa rteni.
Kui Jeesus seda oli elnud, tsteti ta nende nhes les ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rivais meest, kes tlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate les taevasse? See Jeesus, kes teilt veti les taevasse, tuleb samal kombel, nagu te ngite teda taevasse minevat.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 6.pp. Palvephapev Rogate. Sdame kne Jumalaga. 25.05.2014.aD

Rm 8:24-28
Sest me oleme pstetud lootuses. Ent juba nhtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta neb? Kui me aga loodame seda, mida me ei ne, siis me ootame seda kannatlikult.
Samuti tuleb ka Vaim appi meie ntrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest snatute gamistega. Aga sdameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise jrgi palub ta phade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 5.pp, Cantate. Taevariigi kodanikuna maailmas. 18.05.2014.aD

Rm 8,9-11
Aga teie pole lihas, vaid Vaimus, kui tepoolest Jumala Vaim teie sees elab. Kui aga mnel ei ole Kristuse Vaimu, siis seesinane ei ole Tema oma. Kui aga teis on Kristus, siis on kll ihu surnud patu prast, Vaim aga on elu iguse prast. Kui aga teis elab selle Vaim, kes ratas Jeesuse les surnuist, siis Kristuse surnusist lesrataja teeb ka teie surelikud ihud elusaks oma Vaimu lbi, kes teie sees elab.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 3.pp. Misericordia Domini. Hea Karjane. 4.05.2014.aD

1Pt 5:1-4
Vanemaid teie seas ma kutsun nd les kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning htlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni prast, vaid vabatahtlikult Jumala meele jrgi, mitte hbivrses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa le, vaid olles karjale eeskujuks.
Ning siis kui lemkarjane saab avalikuks, vite te vtta vastu kirkuse nrtsimatu prja.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp lestusmisajal; Quasimodogeniti; Dominica in albis. lestusnu tunnistajad.27.04.2014.aD

Ap 3:12-20
Seda nhes hakkas Peetrus rahvale knelema: Iisraeli mehed, miks te imestate selle le vi miks te ainiti vahite meid, otsekui meie oleksime oma erilise ve vi jumalakartlikkusega selle mehe pannud kndima? Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ra salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ra Pha ja ige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mrtsukas. Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist les ratanud; selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te nete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse lbi, on talle andnud tie tervise teie kikide silma all.
Ja nd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest just nagu teie lemadki. Jumal on aga sel kombel tide saatnud kigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Vitu peab kannatama. Parandage siis meelt ja prduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta lkitaks teie jaoks mratud Messia Jeesuse.

  » Loe veel...
  Jutlus: Palmipuudepha. Aukuninga alandustee. 13.04.2014.aD

Fl 2:111
Kui nd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune sdamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rm tielikuks sellega, et te mtlete htmoodi, et teil on sama armastus, et olete ksmeelsed ja htviisi mtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse prast, vaid peate alandlikkuses ksteist lemaks kui iseennast, nii et kski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.
Mtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga vrdne, vaid loobus iseenese olust, vttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti vlimuselt inimesena.
Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
Seeprast on Jumal tstnud ta krgemaks krgest ja annetanud talle selle nime, mis on le iga nime, et Jeesuse nimes ntkuks iga plv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.

  » Loe veel...
  Jutlus: 5. pp paastuajal. Judica. Kannatuste phapev. 6.04.2014.aD

Ef 2:1120
Seeprast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda mberlikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti mberligatuteks ihu mberlikamise tttu, - teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse igusest ja vrad totuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas.
Nd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast vrdunud, saanud lhedaseks Kristuse vere lbi. Sest tema on meie rahu, kes on mlemad liitnud heks ja lhkunud maha vaheseina - see thendab vaenu - oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks kskude Seaduse, et luua eneses need kaks heksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mlemad hesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.
Ta on tulnud ja kuulutanud rmusnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lhedalolijaile, sest tema lbi on meil mlemal hesainsas Vaimus ligips Isa juurde. Jrelikult ei ole te nd enam vrad ja majalised, vaid phade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.

  » Loe veel...
  Jutlus: 4. pp paastuajal. Laetare. Eluleib. 30.03.2014.aD

1Pt 2,1-5
Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! Nagu sjasndinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.
Tulles tema, elava kivi juurde, kes kll inimeste poolt on tunnistatud klbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage phaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meeleprased Jeesuse Kristuse kaudu.

  » Loe veel...
  Kne: Tagakiusamiste mlestustahvli nnistamisel Palamuse rahvamajal paastumaarjapeval 25.03.2014.aD

Lk 1,28-38:
Maarja juurde tulles tles Gabriel: Rmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!
Tema oli aga vapustatud nende snade prast ja imestas, mida see teretus viks thendada.
Ja ingel tles talle: ra karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda htakse Kigekrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo le igavesti ning tema valitsusele ei tule lppu.
Aga Maarja ksis inglilt: Kuidas see vib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?
Ja ingel vastas talle: Pha Vaim tuleb sinu peale ja Kigekrgema vgi on varjuks sinu kohal, seeprast htaksegi Pha, kes sinust snnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugaplves ja see on kuues kuu temal, keda hti sigimatuks, sest Jumala kes ei ole kski asi vimatu.
Aga Maarja tles: Vaata, siin on Issanda teenija, sndigu mulle sinu sna jrgi! Ja ingel lks ra tema juurest.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp paastuajal, Oculi. Jeesus kurjuse vimu vitja. 23.03.2014.aD

Ilm 3:14-19
Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nnda tleb Aamen, ustav ja teline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: Ma tean su tegusid, et sa ei ole klm ega kuum. Oh oleksid sa ometi klm vi kuum! Aga nd, et sa oled leige ja mitte klm ega kuum, slitan ma su vlja oma suust.
Et sina tled: Ma olen rikas ja mul on rikkust kllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -, siis ma annan sulle nu osta minu kest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku hbi, ning silmasalvi vida silmi, et sa neksid.
Keda iganes mina armastan, neid kiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp paastu ajal; Reminiscere. Palve ja usk. 16.03.2014.aD

1Kr 10:12-13
Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks! Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka vljapsu, nii et te suudate taluda.

  » Loe veel...
  Jutlus: Phapev enne paastuaega; Esto mihi; Quinquagesima. Jumala armastuse ohvritee; 2.02.2014.aD

1Kr 13
Kui ma rgiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknu vi klisev kuljus.
Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kiki saladusi ja ma tunnetaksin kike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma viksin mgesid teisale tsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust htigi.
Ja kui ma kik oma vara ra jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin pletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei kitu notult, ta ei otsi omakasu, ta ei rritu. Ta ei jta meelde paha, tal ei ole rmu lekohtust, aga ta rmustab te le. Ta lepib kigega, ta usub kike, ta loodab kike, ta talub kike.
Armastus ei hbu kunagi. Olgu ennustused - need krvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lpeb ra. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb tielik, siis krvaldatakse poolik.
Kui ma olin veti laps, siis ma rkisin nagu veti laps, mtlesin nagu veti laps, arutlesin nagu veti laps. Aga kui ma sain meheks, jtsin ma krvale veti lapse kombed. Praegu me neme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan tiesti, nagu minagi olen tiesti tunnetatud.
Ent nd jb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp enne paastu, Sexagesima. Jumala sna klv. 23.02.2014.aD

1Kr 3:7-15
Nnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kastja teevad sama td, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevangemisele. Sest Jumala kaastlised oleme meie; Jumala pllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu jrgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaks vaadaku siis, kuidas ta ehitab!
Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle krvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hbedast, kalliskividest, puudest, heintest vi lgedest - kord saab igahe t avalikuks. Issanda pev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub lbi igahe t, missugune see on.
Kui kellegi t, mis ta on ehitanud, jb psima, siis ta saab palga. Kui kellegi t pleb ra, siis ta saab kahju, aga ta ise pstetakse otsekui lbi tule.

  » Loe veel...
  Kne: EW 96 koolis ja vallas 21.02.2014.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: 3. pp enne paastu; Septuagesima. Teenimatu arm. 16.02.2014.aD

Fl 3:7-14
Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse prast. Jah, enamgi: ma pean kike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kikeletava tunnetuse krval. Tema prast olen ma minetanud kik selle ja pean seda phkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma igust, mis tuleb Seadusest, vaid see igus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma pan ra tunda teda ja tema lestusmise vge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi juaksin lestusmisele surnuist. Mitte et ma selle oleksin saanud vi oleksin juba tiuslik, aga ma pan ktte saada seda, mille prast Kristus Jeesus on minu ktte saanud.
Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen ktte saanud, hte aga ma tlen: Ma unustan kik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, ma pdlen sihtmrgi poole, Jumala leva kutsumise viduhinna poole Kristuses Jeesuses.

  » Loe veel...
  Jutlus: 5.pp p ip. Kahesugune klv. 9.02.2014.aD

Fl 1:1226
Vennad, ma tahan, et te teaksite: see, mis minuga on toimunud,on evangeeliumile tulnud pigem kasuks, nii et kogu kohtukojale ja kigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse prast. Enamik vendi Issandas on sandanud mu vangiplve tttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rkima Jumala sna. Mned kll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu prast, mned aga ka heast tahtest. hed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi eest kostmiseks, teised kuulutavad aga Kristust kiusu prast, mitte puhta meelega, arvates vivat suurendada mu vangiplve viletsust. Aga mis sellest! Kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamttega, olgu temeeli, siis selle le ma rmustan. Kuid tahan ka edaspidi rmustada, sest ma tean, et see tuleb mulle psteks teie eestpalve ja Jeesuse Kristuse Vaimu abi kaudu minu ootust ja lootust mda, et ma ei j hbisse milleski, vaid et - nagu alati, nii ka nd - Kristus saab tiesti avalikult listatud minu ihus, olgu elu vi surma lbi.
Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu! Aga kui ihus elamine toob mu tle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on vga palju parem, ent ihusse jmine on vajalikum teie prast. Ja selles veendunult ma tean, et jn elama ja jn teie kikide juurde teie usu edenemiseks ja rmuks, et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tttu, et ma tulen tagasi teie juurde.

  » Loe veel...
  Jutlus: Issanda templissetoomise pha ehk knlapev. Kristus Jumala kirkuse sra. 2.02.2014.aD

1Tm 6,13-16
Ma ksin sind Jumala ees, kes teeb kik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa ksku silitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille parajal ajal toob nhtavale nnis ja ainus vimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipsmatus valguses, keda kski inimene pole ninud ega suudagi nha. Tema pralt olgu au ja igavene vimus! Aamen.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp p ilmumispha. Jeesus ratab usule. 26.01.2014.aD

Hb 11:1-10
Usk on loodetava telisus, nhtamatute asjade tendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mistame, et maailmad on valmistatud Jumala sna lbi, nii et ngematust on sndinud nhtav.
/.../

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp p ilmumispha. Jeesus ilmutab oma jumalikku vge. 19.01.2014.aD

Ilm 22,10-17
/.../ Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, srav koidutht.
Vaim ja mrsja tlevad: Tule! Ja see, kes kuuleb, elgu: Tule! Ja januneja tulgu! Kes tahab, vtku eluvett ilma tasuta!

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse ristimise pha, 1.pp p ilmumispha. Ristimise and. 12.01.2014.aD

Ap 8:26-40
Issanda ingel rkis aga Filippusele: Tuse ja mine luna poole seda teed, mis lheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on thermaa. Ja Filippus tusis ning lks. Ja vaata, ks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake vimukandja, kes valitses kogu ta varanduse le, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi prdumas ja istus oma tllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja Vaim tles Filippusele: Mine ja ligine sellele tllale! Filippus jooksis tlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning ksis: Kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tema vastas: Kuidas ma vin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda les ja istuda enese krvale. /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse ilmumise pha ehk kolmekuningapev Epiphanias; Jeesus, maailma valgus; 5.01.2014.aD

Kl 1:24-27
Nd ma rmustan oma kannatustes teie prast, ja oma ihus ma tidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see thendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse jrgi, mis mu ktte on antud teie heaks, et teile tielikult kuulutada Jumala sna, seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja suguplvede eest, nd on aga avaldatud tema phadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kirkuse lootus.

  » Loe veel...
  Jutlus: Jeesuse nimepev ehk uusaasta (nripev). 1.1.2014.aD

1Jh 5:1-5
Igaks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sndinud. Igaks, kes armastab seda, kes ta on snnitanud, armastab ka seda, kes temast on sndinud. Sellest me tunneme ra, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema kskude jrgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema kske, ja tema ksud ei ole rasked. Jah, igaks, kes on sndinud Jumalast, vidab ra maailma. Ja see ongi vit, mis on vitnud ra maailma - meie usk. Kes on, kes vidab ra maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!

  » Loe veel...
  Jutlus: Juluhtu; 24.12.2013.aD

Lk 2,7
Ta ti ilmale oma esimese poja ning mhkis ta mhkmetesse ja asetas sime, sest nende jaoks polnud majas kohta.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.advent; Valmistage Issandale teed; 15.12.2013.aD

2Pt 1:16-21
Meie Issanda Jeesuse Kristuse vge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid mte jljendades, vaid me oleme tema suurust ninud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvrratult kirkuselt kostis talle hl: See on minu armas Poeg, temast on mul hea meel! - Ja seda hlt me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga phal mel.
Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisnast ja te teete hsti, kui panete thele seda nagu lampi, mis paistab hmaras paigas, kuni pev hakkab hahetama ning koidutht tuseb teie sdameis.
Seda mistke esmalt, et htki prohvetiennustust Phakirjas ei vi omapi seletada, sest iialgi pole htegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Phast Vaimust kantuina on inimesed rkinud, saades snumi Jumala kest.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.advent; Sinu Kuningas tuleb kirkuses; 8.12.2013.aD

Hb 10,35-39
rge siis heitke ra oma julgust, mis saab suure palga! Teile lheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist tites saaksite ktte totuse.
Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu ige jb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt.
Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja pstavad hinge.

  » Loe veel...
  Jutlus: 1.advent. Kirikuaasta algus. Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses. 1.12.2013.aD

1Pt1,3-12
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti snnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse lestusmise lbi surnuist, kadumatu ja rvetamatu ja nrtsimatu prandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala ves hoitakse psteks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest pstest te rmustate livga, ehkki praegu peate mnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk lbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules lbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda ninud, kellesse te praegu teda ngemata ometi usute ja rmustate livga kirgastatud rmuga, kui te vtate vastu usu eesmrgi - oma hingede pste. Seda pstet on hoolega otsinud ja selle le juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad pdsid vlja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile jrgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kik see, mida nd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast lkitatud Phas Vaimus on toonud rmusnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.

  » Loe veel...
  Jutlus: Igavikuphapev; kuningas Kristuse pha; surnutemlestuspha, 24.11.2013.aD

Mt 25:31-46
Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kik rahvad ja ta eraldab nad ksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale kele, sikud aga vasakule kele. Siis tleb kuningas oma paremal kel olijatele: Tulge siia, minu Isa nnistatud, prige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nlg ja te andsite mulle sa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te vtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad iged talle: Issand, millal me ngime sind nljasena ja toitsime sind, vi janusena ja jootsime sind? Millal me ngime sind kodutuna ja vtsime su vastu, vi alasti ja riietasime sind? Millal me ngime sind haigena vi vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile: Testi, ma tlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta tleb ka vasakul kel olijatele: Minge ra minu juurest, te raneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest mul oli nlg ja te ei andnud mulle sa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei vtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need: Issand, millal me ngime sind nljasena vi janusena vi kodutuna vi alasti vi haigena vi vangis ja ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile: Testi, ma tlen teile, mida te iganes olete jtnud tegemata kellele tahes mu kige pisematest vendadest, seda te olete jtnud tegemata minulegi. Ja need lhevad igavesse karistusse, iged aga igavesse ellu.

  » Loe veel...
  Kne: OLPG aastapeval 22.11.2013.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: 25.pp p np; Surmast ellu; isadepev, mardipev, Martin Luther snnist 530a; 10.11.2013.aD

Mt 9:1826
Kui Jeesus seda neile rkis, vaata, siis tuli ks lem, kummardas teda ja tles: Mu ttar suri sja, kuid tule, pane oma ksi ta peale, siis ta rkab ellu! Ja Jeesus tusis, lks temaga kaasa ja samuti ta jngrid.
Ja vaata, ks naine, kes oli olnud veritves kaksteist aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust, sest naine mtles endamisi: Kui ma ainult saaksin puudutada tema kuube, siis ma pseksin! Aga Jeesus prdus ja snas teda nhes: Ttar, ole julge, sinu usk on su pstnud! Ja naine sai terveks selsamal hetkel.
Kui Jeesus lema majja judis ning ngi vilepuhujaid ja kratsevat rahvahulka, siis ta tles: Hoiduge eemale, tdruk ei ole surnud, vaid magab! Aga nad naersid tema le. Ent kui rahvahulk oli vlja aetud, lks Jeesus sisse, vttis tal kest kinni ja tdruk rkas les. Ja kuuldus sellest levis le kogu selle maa.

  » Loe veel...
  Kne: Jgeval Kaitseliidu 95. ja Naiskodukaitse Jgeva ringkonna 21. aastapeva pidu 8.11.2013.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: 24.pp p np; Kahe riigi kodanik; 3.11.2013.aD

Mt 22:15-22
Siis variserid lksid ja vtsid nuks Jeesus ta snadest lksu pda. Ja nad lkitasid tema juurde oma jngreid koos heroodeslastega tlema: petaja, me teame, et sa oled temeelne ja petad Jumala teed tes ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. tle nd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha vi ei? Aga Jeesus tles nende kurjust ra tundes: Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? Nidake mulle maksuraha! Nemad tidki ta ktte teenari. Ja ta ksis neilt: Kelle pilt ja kiri sellel on? Nad tlesid temale: Keisri. Siis ta tles neile: Andke nd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma! Seda kuuldes nad hmmastusid ja lahkusid, jttes ta sinnapaika.

  » Loe veel...
  Jutlus: 23.pp p np; Andke ksteisele andeks; 27.10.2013.aD

Mt 18:21-35
/.../ Siis kutsus isand tema enese juurde ja tles talle: Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu vla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nnda nagu mina sinu peale halastasin! Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate ktte, kuni ta maksab ra kik, mis ta temale vlgnes. Nnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaks kogu oma sdamest ei anna andeks oma vennale.

  » Loe veel...
  Jutlus: Likustnupha; 13.10.2013.aD

Lk 12:13-21
Aga keegi rahva seast tles Jeesusele: petaja, tle mu vennale, et ta jagaks pranduse minuga! Jeesus tles talle: Inimene, kes mind on seadnud teie le kohtumistjaks vi jagajaks?
Ja ta tles neile: Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest klluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!
Ja Jeesus rkis neile ka thendamissna: he rikka mehe pllumaa oli hsti vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta tles: Seda ma teen: ma lhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kik oma vilja ja muu vara ning tlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, s, joo ja ole rmus! Aga Jumal tles talle: Sina arutu! Selsamal l nutakse sinult su hing. Aga kellele jb siis see, mis sa oled soetanud? Nnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas.

  » Loe veel...
  Jutlus: 20.pp p np; Usk ja uskmatus; 6.10.2013.aD

Mk 2:112
Ja kui Jeesus tuli mni pev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kneles neile Jumala sna. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tttu ei saanud teda tuua Jeesuse lhedale, vtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nhes tles Jeesus halvatule: Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!
Aga seal olid mned kirjatundjad istumas, kes mtlesid oma sdames: Mida see rgib nnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu vib patte andeks anda kui Jumal ksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ra, et nood nnda mtlevad iseeneses, ja ta tles neile: Miks te seda kike arutate oma sdames? Kumb on kergem, kas elda halvatule: Sinu patud on andeks antud! vi elda talle: Tuse psti, vta oma kanderaam ja knni!? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, - ta tles halvatule - sinule ma tlen: Tuse psti, vta oma kanderaam ja mine koju! Ja kohe tusis too psti, vttis oma kanderaami ja lks vlja kigi silma all, nii et kik hmmastusid ja listasid Jumalat, eldes: Sellist asja pole me eluilmaski ninud!

  » Loe veel...
  Jutlus: Peaingel Miikaeli ja kikide inglite pha ehk mihklipev; Jumala snumitoojad 29.09.2013.aD

Jh 1:45-51
Filippus leidis Naatanaeli ja tles talle: Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanael tles talle: Mis vib kll Naatsaretist head tulla? Filippus tles talle: Tule ja vaata! Jeesus ngi Naatanaeli enda juurde tulevat ja tles tema kohta: Enne, teline iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael ksis temalt: Kust sa mind tunned? Jeesus vastas ja tles talle: Ma ngin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hdis. Naatanael tles talle: Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas! Jeesus vastas talle: Kas sa usud vaid seeprast, et ma tlesin sulle, et ngin sind viigipuu all? Sa saad nha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus tles talle: Testi, testi, ma tlen teile, te nete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat les ja alla Inimese Poja juurde.

  » Loe veel...
  Jutlus: 18.pp p np; Kristlase vabadus; 22.09.2013.aD

Lk 14:1-6
Ja sndis, kui Jeesus hingamispeval tuli he variseride lema kotta leiba vtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, tema ees oli ks vesitbine inimene. Ja Jeesus hakkas rkima ja tles seadusetundjatele ja variseridele: Kas hingamispeval tohib teha terveks vi ei tohi? Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. Ja nendele ta tles: Kes on teie seast, kelle poeg vi hrg kukub kaevu, et ta kohe ei tmbaks teda vlja hingamispeval? Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata.

  » Loe veel...
  Kne: Vljanituse avamisel 21.09.2013.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: 17.pp.p.np; Jeesus annab elu; 15.09.2013.aD

Lk 7:11-16
Ja mni aeg hiljem lks Jeesus linna, mida htakse Nainiks, ja temaga lksid kaasa ta jngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna vravale lhenes, kanti vlja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja sna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui Issand ngi ema, hakkas tal temast hale ja ta tles: ra nuta enam! Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jid seisma. Ja ta tles: Noormees, ma tlen sulle, rka les! Ja surnu tusis istuli ja hakkas rkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kiki haaras kartus ja nad listasid Jumalat ja tlesid: Meie seas on tusnud suur prohvet! ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!

  » Loe veel...
  Jutlus: Palamusel 16.pp p np; Jumala hoolitsus; vanavanemate pev; 8.09.2013.aD

Mt 6:25-34
Seeprast ma tlen teile: rge muretsege oma hinge prast, mida sa, ega oma ihu prast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rivas?
Pange thele taeva linde: nad ei klva ega lika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam vrt kui nemad? Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule he knragi juurde lisada?
Ja rivastuse prast, mis te muretsete? Pange thele lilli vljal, kuidas nad kasvavad: ei ne nad vaeva ega ketra, aga ma tlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nnda ehitud nagu igaks neist. Kui aga Jumal nnda rtab vljal rohtu, mis tna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te ndrausulised! rge siis hakake muretsema, eldes: Mis me sme? vi Mis me joome? vi Millega me riietume? Sest kike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kike vajate.
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema igust, siis seda kike antakse teile pealegi! rge siis hakake muretsema homse rast, sest kll homne pev muretseb ise enese eest! Igale pevale piisab oma vaevast.

  » Loe veel...
  Jutlus: 14. pp p np; Meie ligimene; Prtlipev; 25.08.2013.aD

Lk 10:25-37
Ja vaata, ks seadusetundja tusis psti Jeesust kiusama ja ksis: petaja, mis ma pean tegema, et prida igavest elu? Aga Jeesus tles talle: Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas: Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma sdamega ja kogu oma hingega ja kogu oma juga ja kogu oma mistusega, ning oma ligimest kui iseennast! Siis Jeesus tles talle: Sa oled igesti vastanud, tee nii, ja sa elad!
Tema aga, tahtes iseennast igustada, ksis Jeesuselt: Ja kes siis on mu ligimene? Jeesus tles knelust jtkates: ks inimene lks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teervlite ktte. Kui need olid ta riided rvinud ja talle hoope andnud, lksid nad ra, jttes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda ngi, lks ta kaarega mda. Nndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda ngi, lks ringiga mda. Aga sama teed tuli ks samaarlane. Kui ta judis temani ja teda ngi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale li ja veini, tstis ta oma muula selga, viis majale ning kandis hoolt tema eest. Ja jrgmisel hommikul vttis ta vlja kaks teenarit, andis need peremehele ja tles: Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teervlite ktte? Seadusetundja tles: See, kes tema peale halastas. Jeesus tles talle: Siis mine ja tee sina nndasamuti!

  » Loe veel...
  Jutlus: 13. pp p np; Jeesus meie aitaja; 18.08.2013.aD

Mk 7:31-37
Ja Jeesus lahkus Trose alalt ja tuli lbi Siidoni Galilea jrve rde, Kmnelinnamaa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma ke ta peale. Ja Jeesus vttis ta rahvahulgast krvale, pistis oma srmed ta krvadesse, slitas ja puudutas ta keelt ning les taevasse vaadates hkas ja tles talle: Effata!, see on Avane! ja ta krvad avanesid kohe ja ta keelektke pses valla ning ta rkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei rgiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid livga vapustatud ja tlesid: Kik on ta teinud hsti, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rkima!

  » Loe veel...
  Jutlus: 12.pp p np; Enese lbikatsumine; 10.08.2013.aD

Lk 18,9-14
Mnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on iged, ja panid teisi eimillekski, rkis Jeesus selle thendamissna: Kaks inimest lksid les phakotta palvetama, ks oli variser ja teine tlner. Seisma jdes palvetas variser endamisi: Oh Jumal, ma tnan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: rvijad, lekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tlner. Mina paastun kaks korda ndalas, annan kmnist kigest, mis ma saan. Aga tlner seisis eemal ega tahtnud silmigi tsta taeva poole, vaid li endale vastu rindu ja tles: Oh Jumal, ole mulle patusele armuline! Ma tlen teile, tema lks alla oma kotta igeks mistetult, mitte too teine. Sest igaht, kes ennast ise lendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda lendatakse.

  » Loe veel...
  Jutlus: 11.pp p np; Soosinguajad; 4.08.2013.aD

Lk 19,41-48
Ja kui Jeesus lhedale judis, nuttis ta linna nhes tema prast: Kui ka sina sel peval ra tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nd on see sinu silmade eest peidus. Sest pevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu mber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lhuvad su maani maha, ja su lapsed sinu sees, ega jta kivi kivi peale, seeprast et sa ei ole ra tundnud oma soosinguaega.
Ja Jeesus lks phakotta ning hakkas vlja ajama mjaid, eldes neile: Kirjutatud on: Minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta rvlikoopaks. Ja Jeesus oli pevast peva petamas phakojas. Aga lempreestrid ja kirjatundjad otsisid vimalust teda hukata, samuti likud, ent nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse kljes teda kuulates.

  » Loe veel...
  Jutlus: 10.pp p np; Ustavus Jumala andide kasutamisel; 28.07.2013.aD

Lk 16,1-9
Aga Jeesus tles ka jngritele: Oli ks rikas inimene, kellel oli misavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus misavalitseja ja tles talle: Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei vi enam valitseda! Aga misavalitseja mtles endamisi: Mis ma pean tegema, kui isand vtab valitsemise minu kest ra? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata hbenen. Kll ma tean, mida ma teen, et inimesed vtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast! Ja ta laskis enda juurde kutsuda ksteise jrel oma isanda vlglased. Esimesele ta tles: Kui palju sa vlgned mu isandale? See tles: Sada vaati li. Tema aga tles talle: Vta oma vlatht, istu ja kirjuta khku viiskmmend! Seejrel ta ksis teiselt: Aga kui palju sina vlgned? See tles: Sada tndrit nisu. Sellele tles valitseja: Vta oma vlatht ja kirjuta kaheksakmmend! Ja isand kiitis lekohtust misavalitsejat, et ta oli kitunud arukalt, sest selle ajas u lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi tlen teile: Tehke endile spru lekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid vetaks igavestesse telkidesse.

  » Loe veel...
  Jutlus: 9. pp p np; Tde ja eksitus; 21.07.2013.aD

Mt 7,15-23 Jeesus tleb:
Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ra nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei vi kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Kllap te tunnete nad ra nende viljast!
Mitte igaks, kes mulle tleb: Issand, Issand!, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud tlevad mulle tol peval: Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime vlja ajanud ja sinu nimel teinud palju vgevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ra minu juurest, te lekohtutegijad!

  » Loe veel...
  Jutlus: Issanda muutmise pha ehk kirgastamispha, Kirgastatud Kristus, 14.07.2013.aD

Mt 17:1-8
Kuue peva prast vttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad krgele mele ksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale sras otsekui pike, ta rivad said valgeks otsekui valgus. Ja enne, Eelija ja Mooses nitasid end neile ja knelesid temaga.
Aga Peetrus hakkas rkima ja tles Jeesusele: Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule he ja Moosesele he ja Eelijale he.
Kui ta alles rkis, enne, helendav pilv varjas neid. Ja enne, hl tles pilvest: See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake! Seda kuuldes langesid jngrid silmili maha ja kartsid vga. Ja Jeesus astus nende juurde ning tles neid puudutades: Tuske les ja rge kartke! Aga kui nad oma silmad les tstsid, ei ninud nad enam kedagi muud kui Jeesust ksi.

  » Loe veel...
  Kne: Jgeval KL vidupha paraadil 23.06.2013.aD

Lk 6,27-28

Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, nnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

  » Loe veel...
  Jutlus: kalmistuphal; 5.pp p np; Halastage; 23.06.2013.aD

Lk 6,36-42, Jeesus tleb:
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! rge mistke kohut, ja ka teie le ei misteta kohut! rge mistke hukka, ja ka teid ei misteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!
Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mt antakse teie rppe, sest selle mduga, millega teie mdate, mdetakse teile tagasi.
Aga ta rkis neile ka thendamissna: Ega pime suuda pimedat juhtida teel? Eks nad mlemad kuku auku?
Ei ole jnger petajast le, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta petaja.
Aga miks sa ned pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei mrka? Kuidas sa vid oma vennale elda: Vend, lase ma tmban vlja pinnu, mis on su silmas! ja ise ei ne palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tmba esmalt palk oma silmast, siis sa ned tmmata vlja pindu, mis on su venna silmas!

  » Loe veel...
  Jutlus: 4.pp p np, Kadunud ja jlle leitud, 16.06.2013.aD

Lk 15:110
Aga kik tlnerid ja patused lhenesid Jeesusele teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, eldes: Tema vtab vastu patuseid ja sb koos nendega!
Siis ta rkis neile selle thendamissna: /.../ Ma tlen teile, nnda on taevas he meeltparandanud patuse prast rohkem rmu kui heksakmne heksa ige prast, kellele ei ole vaja meeleparandust. /.../ Nnda, ma tlen teile, tuseb rm Jumala inglite ees he patuse prast, kes meelt parandab.

  » Loe veel...
  Kne: 1941.a kditamise mlestuspeval Jgeval 14.06.2013.aD

Ka tna on meie kodu ohus! On ohus meie kultuur, on ohus meie moraal meile omased vaimsed vrtused. Rnnaku all on hiskonna alus abielu ja perekond.

Pikemalt pealkirjale klpsates.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp p np; Kaduvad ja kadumatud aarded; 2.06.2013.aD

Lk 16,19-31
/.../ Aga tema tles: Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika! Kuid Aabraham tles: Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid! Ent tema tles: Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde lheks, siis nad parandaksid meelt! Aabraham aga tles talle: Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist les tuseks!

  » Loe veel...
  Jutlus: Kolmainupha; Varjatud Jumal; 26.05.2013.aD

Jh 3:1-15
Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, ks juutide lemaid. Ta tuli hel l Jeesuse juurde ja tles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud petaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnusthti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: Testi, testi, ma tlen sulle, kes ei snni lalt, ei vi nha Jumala riiki.
Nikodeemos tles talle: Kuidas saab inimene sndida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema ska ja teist korda sndida? Jeesus vastas: Testi, testi, ma tlen sulle, kes ei snni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sndinu on liha, ja Vaimust sndinu on vaim. /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: Nelipha; Pha Vaimu vljavalamine; 19.05.2013.aD

Jh 14:2229
Talle tles Juudas, mitte Iskariot: Issand, mis see on, et sa nitad ennast ainult meile ja mitte maailmale?
Jeesus vastas talle: Kui keegi armastab mind, kll ta peab minu sna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu snu. Ja sna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sna, kes minu on saatnud.
Seda ma olen teile rkinud teie juures viibides. Aga Lohutaja, Pha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema petab teile kik ja tuletab teile meelde kik, mida mina teile olen elnud.
Rahu ma jtan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nnda, nagu maailm annab. Teie sda rgu ehmugu ega mingu araks!
Te kuulsite, et ma tlesin teile: Ma lhen ra ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, kll te siis rmustate, et ma lhen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina. Ja nd ma olen teile seda elnud, enne kui see snnib, et te usuksite, kui see snnib.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 7.pp Exaudi; Pha Vaimu ootus, emadepev, 12.05.2013.aD

Jh 15,26-16,4
Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Te Vaim, kes lhtub Isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest vlja. Jah, tuleb tund, mil igaks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ra tundnud ei Isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile elnud. Seda ma ei ole elnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse taevaminemise pha; lendatud Issand; 9.05.2013.aD

Mk 16,14-20
Viimaks nitas Jeesus end neile heteistkmnele, kui nad lauas istusid, ning sitles nende uskmatust ja kva sdant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda ninud prast ta lesratamist.
Ja Jeesus tles neile: Minge kike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see pstetakse, aga kes ei usu, mistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnusthed: minu nimel ajavad nad vlja kurje vaime, rgivad uusi keeli, tstavad paljaste ktega les mrkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad ked peale, saavad terveks.
Kui Issand [Jeesus] oli nendega rkinud, veti ta les taevasse ja ta istus Jumala paremale kele. Aga jngrid lksid vlja ja kuulutasid kikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sna tunnusthtedega.]

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 6.pp; Palvephapev Rogate; Sdame kne Jumalaga; 5.05.2013.aD

Jh 16,23-33 Jeesus tleb:
Ja sel peval ei ksi te minult enam midagi. Testi, testi, ma tlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tnini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rm oleks tielik! /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 5.pp; Cantate; Taevariigi kodanikuna maailmas; 28.04.2013.aD

Jh 16,5-15
Aga nd ma lhen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei ksi minult: Kuhu sa lhed?
Kuid et ma seda teile olen rkinud, siis on kurbus titnud teie sdame. Kuid ma tlen teile ttt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ra lhen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja iguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; iguse kohta, et ma lhen Isa juurde ja teie ei ne mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vrst on sdi mistetud.
Mul on teile veel palju elda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Te Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tesse, sest tema ei rgi iseenesest, vaid ta rgib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta vtab minu omast ja kuulutab teile. Kik, mis on Isal, on minu pralt, seeprast ma tlesin, et ta vtab minu omast ja kuulutab teile.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 4.pp, Jubilate; Jumala rahva koduigatsus; EV kaitseve veteranide pev ja Naiskodukaitse mlestuspev 21.04.2013.aD

Jh 16,12-22
Jeesus tleb: /.../ Veel pisut aega, ja te ei ne mind enam, ja taas pisut aega, ja te nete mind jlle.
/.../ Testi, testi, ma tlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rmuks. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on ktte judnud. Aga kui ta lapse on snnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rmu prast, et inimene on sndinud maailma. Nd on teilgi muretsemist, aga kui ma nen teid jlle, on teie sda rmus ja keegi ei vta teie rmu teilt ra.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp lestusmisajal, Misericordia Domini, Hea karjane 14.04.2013.aD

Jh 10:11-16
Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta neb hunti tulemas, jtab lambad maha ja pgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -, ta on ju palgaline ega hooli lammastest.
Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.
Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu hlt ning siis on ks kari ja ks karjane.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 2.pp, Quasimodogeniti; lestusnu tunnistajad; 7.04.2013.aD

Jh 20:19-31
Kui nd selsamal ndala esimesel peval oli htuaeg ja seal, kuhu jngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, ji seisma nende keskele ja tles neile: Rahu teile! /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: Ikaalistes palmipuudephal 24.03.2013.aD

Jh 12,12-24
Jrgmisel peval kuulis phadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi vttes lks rahvas vlja talle vastu ja hdis: Hoosanna! nnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!
/.../
Variserid tlesid nd ksteisele: Eks te ne, et te ei saavuta midagi! Vaata, kogu maailm jookseb tema jrele!
/.../
Aga Jeesus tles: Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Testi, testi, ma tlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jb ksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja."

  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 5.pp, Judica, Kannatuste phapev, 17.03.2013.aD

Jh 11:47-53
/.../ Teie ei tea mitte midagi ega mtle, et teile on parem, et ks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei elnud iseenesest, vaid tolle aasta lempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 4.pp, Laetare, Elu leib, 10.03.2013.aD

Jh 6:1-15
/.../Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus vttis nd leivad, tnas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. /.../

  » Loe veel...
  Lkitus kontserdile Nii sind ootan Palamuse kirikus 9.03.2013.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 3.pp, Oculi, Jeesus kurjuse vimu vitja, 3.03.2013.aD

Lk 11,14-26
/.../ Jeesus aga, teades nende mtteid, tles neile: Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lhenenud, laastatakse, ja koda langeb koja peale. /.../
Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab. Kui rve vaim on inimesest vlja linud, kib ta puaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta tleb: Ma prdun tagasi oma majja, kust ma vlja lksin. Ja tulles leiab ta selle phitud ja ehitud olevat. Siis ta lheb ja vtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimane lugu lheb halvemaks kui esimene.

  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 2.pp Reminiscere, Palve ja usk, EW 95, 24.02.2013.aD

Mk 9:17-29
/.../ Otsekohe hdis lapse isa: Ma usun, aita mind mu uskmatuses! /.../

  » Loe veel...
  Kne: EW 95 maakonnas 23.02.2013.aD
  » Loe veel...
  Kne: EW 95 vallas 22.02.2013.aD
  » Loe veel...
  Kne: EW 95 OLPG-s 22.02.2013.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 1.pp, Invocavit. Jeesus kiusatuste vitja, 17.02.2013.aD

Mt 4,1-11
Siis viis Vaim Jeesuse krbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikmmend peva ja nelikmmend d paastunud, siis tuli talle viimaks nlg ktte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja tles talle: Kui sa oled Jumala Poeg, siis tle, et need kivid saaksid leibadeks! Aga Jeesus vastas: Kirjutatud on: Inimene ei ela ksnes leivast, vaid igast snast, mis lhtub Jumala suust. /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: pp enne paastuaega; Esto mihi; Quinquagesima; Jumala armastuse ohvritee; 10.02.2013.aD

Lk 18:31-43
Aga vttes endaga need kaksteist, tles Jeesus neile: Vaata, me lheme les Jeruusalemma ja seal viiakse lpule kik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate ktte ja teda teotatakse ja tema peale slitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal peval tuseb ta les. /.../

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp enne paastu, Teenimatu arm, 27.01.2013.aD

Mt 20,1-16
Taevariik on majaisanda sarnane, kes lks varahommikul vlja palkama ttegijaid oma viinamele. Kui ta oli tlistega pevapalga kokku leppinud hele teenarile, lkitas ta nad oma viinamele. /.../
Taas lks ta vlja kuuendal ja heksandal tunnil ning tegi nndasamuti. Aga kui ta heteistkmnendal tunnil vlja lks, leidis ta teisi seisvat ja tles neilegi: /.../ Minge ka teie viinamele!
Aga kui htu tuli, tles viiname isand oma valitsejale: Kutsu tlised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni! Ja heteistkmnendal tunnil palgatud tulid ning said igaks he teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaks he teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda le /.../ Isand aga vastas hele nendest: Sber, ma ei tee sulle lekohut! Kas sa ei leppinud minuga kokku hele teenarile? Vta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi! Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Vi on sinu silm kade, et mina olen hea? Nnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jvad viimasteks. [Sest paljud on kutsutud, aga vhesed on valitud.]

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp p ilmumispha, Jeesus ilmutab oma jumalikku vge, 20.01.2013.aD

Jh 2,1-11
Ja kolmandal peval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, tles Jeesuse ema talle: Neil ei ole enam veini. Jeesus tles talle: Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Ta ema tles teenritele: Mida iganes tema teile tleb, seda tehke! Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe prast, igahte vis mahtuda vhemalt sada liitrit. Jeesus tles neile: Titke anumad veega! Ja nad titsid need retasa. Ja ta tles neile: Ammutage nd ja viige pulmavanemale! Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on - teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja tles talle: Igaks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba kllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nnda et ta jngrid jid temasse uskuma.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse ristimise pha ehk 1.pp p ilmumispha; Ristimise and 13.01.2013.aD

Mt 3, 13-17
Siis tuli Jeesus Galileast Jordani rde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes pdis teda igati keelata: Mul on vaja lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde! Jeesus aga kostis talle: Olgu pealegi; sest nnda on meile kohane tita kike igust! Siis Johannes andis talle jrele.
Kui nd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest vlja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta ngi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja enne, hl taevast tles: See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!

  » Loe veel...
  Jutlus: Issanda ilmumisphal, kolmekuningapeval 6.1.2013.aD

Mt 2:1-12
/.../ Ja vaata, tht, mille tusmist nad olid ninud, kis nende eel, kuni ji seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Thte nhes rmustasid nad livga. Ja majja sisse astudes ngid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mrri. Ja kui neid unenos hoiatati, et nad ei lheks enam Heroodese juurest lbi, lksid nad teist teed tagasi oma maale.

  » Loe veel...
  Jutlus: Jeesuse nimepev ehk uusaasta, Jeesuse nimel, 1.01.2013.aD

Lk 2,21:
Kui kaheksa peva sai tis ja tuli aeg lapse mberlikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli telnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.

  » Loe veel...
  Jutlus: juluhtul aD 2012

Jh 1,9-14
Teline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema lbi, ja maailm ei tundnud teda ra.
Ta tuli omade keskele, ent omad ei vtnud teda vastu.
Aga kigile, kes tema vastu vtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,
neile, kes usuvad tema nimesse,
kes ei ole sndinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
Ja Sna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me ngime tema kirkust
nagu Isast Ainusndinu kirkust, tis armu ja tde.

  » Loe veel...
  Kne 4.advendiknla stamisel Jgeval 23.12.2012.aD

Mt 1,18-25
/.../ Kik see sndis, et lheks tide, mida Issand on rkinud prohveti kaudu:
Enne, neitsi jb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda htakse nimega Immaanuel, see on tlkes: Jumal on meiega.
Kui Joosep unest rkas, tegi ta nnda, nagu Issanda ingel oli teda kskinud. Ta vttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.advent, Valmistage Issandale teed, 16.12.2012.aD

Mt 11,2-10
Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jngreid temalt ksima: Kas sina oled see, kes pidi tulema, vi jme ootama teist? Ja Jeesus vastas neile: Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja nete: pimedad nevad jlle ja jalutud knnivad, pidalitbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tusevad les ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja nnis on see, kes ei pahanda ennast minu prast!
Kui siis need olid linud, hakkas Jeesus rahvahulkadele knelema Johannesest: Mida te tahtsite nha, kui lksite krbe? Kas tuules kikuvat roogu? Vi mida te tahtsite nha, kui lksite vlja? Kas pehme riidega rtatud inimest? Enne, pehme riide kandjad on kuningakodades. Vi miks te lksite vlja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma tlen teile, hoopis enamat kui prohvetit! Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma kskjala, kes tasandab sinu tee su ees.

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.advent, Sinu Kuningas tuleb kirkuses, 9.12.2012.aD

Lk 21,25-36
Taevas ja maa hvivad, aga minu snad ei hvi. Aga hoidke end, et teie sda ei oleks koormatud liigsmise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see pev ei tuleks teie peale kitselt otsekui linnupael, sest see tuleb kikide peale, kes maa peal asuvad! Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite vrilised pgenema kige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!

  » Loe veel...
  Jutlus: Advendiaja 1. phapev. Kirikuaasta algus 2.12.2012.aD

Mt 21,1-9
Ja kui nad judsid Jeruusalemma lhedale ja tulid Betfage poole limele, siis lkitas Jeesus kaks jngrit ja tles neile: Minge klla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja slu ta juures. Pstke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi tleb, siis vastake: Issand vajab neid. Ta lkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sndinud, et lheks tide, mida prohveti kaudu on rgitud: telge Siioni ttrele: Enne, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja slu seljas, kes on koormakandja looma varss. Jngrid lksid ja tegid just nnda, nagu Jeesus neid oli kskinud: tid emaeesli ja slu ning panid rivad nende peale ja tema istus sinna.
Tohutu rahvahulk aga laotas oma rivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes kisid Jeesuse eel ja jrel, hdsid: Hoosanna Taaveti Pojale! nnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna krgustes!

  » Loe veel...
  Jutlus: Igavikuphapev. Kuningas Kristuse pha, Kristus taeva ja maa Issand 25.11.2012.aD

Tn 12,1-3
Ja sel ajal tuseb Miikael, see suur vrst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal pstetakse su rahvas, kik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla prmus, rkavad: hed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks plastuseks. Siis paistavad mistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid iguse teele, otsekui thed ikka ja igavesti.

  » Loe veel...
  Jutlus: Valvamise phapev. Kirikuaasta eelviimane phapev, 18.11.2012.aD

Ps 94:8-15
Saage aru, te sgedad rahva seast ja te albid! Millal te saate targaks?
Kes krva on istutanud, kas tema ei peaks kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks ngema? Kas rahvaste karistaja ei peaks nuhtlema, tema, kes petab inimesele teadmist?
Issand teab inimese mtteid, et need on thised.
nnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina petad oma Seadust, et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni elale kaevatakse auku.
Sest Issand ei tuka ra oma rahvast ega jta maha oma prisosa, vaid kohus taotleb jlle igust ja selle jrgi kivad kik, kes on iglased sdamelt.

  » Loe veel...
  Jutlus: 24.pp p np, Kahe riigi kodanik 11.11.2012.aD

Tn 2,34-36
Sa vaatasid, kuni ks kivi kte abita lahti murdus ja li kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid heskoos raud, savi, vask, hbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ra ja neist ei leidunud jlgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mgi ja see titis kogu maa. See oli unengu, ja nd tleme kuningale selle thenduse:

  » Loe veel...
  Kne: Kaitseliidu 94. ja Naiskodukaitse Jgeva ringkonna 20. aastapeval Pltsamaal 9.11.2012.aD

2Ms 20,12

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

  » Loe veel...
  Jutlus: 23. phapev prast nelipha, Andke ksteisele andeks, 4.11.2012.aD

Js 64:3-8
kski krv ei ole kuulnud, kski silm ei ole ninud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale seesugust viks teha. Oh, et sa tuleksid vastu sellele, kes rmsasti teeb igust, neile, kes mtlevad sinu teedele! Vaata, sina vihastasid, et me tegime patutegusid; neis me oleme olnud kaua ja kas me pseme? Me kik oleme saanud rvedaks ja kik meie igused on mrdunud riide sarnased; me kik oleme nrtsinud nagu lehed ja meie s kannab meid ra otsekui tuul. Ei ole htegi, kes haks appi sinu nime, kes ennast hutaks sinust kinni haarama; sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hbuda meie stegude tttu. Nd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid, me kik oleme sinu ktet. Issand! ra vihasta leliia ja ra meenuta lekohut lpmata: ne, vaata ometi - me kik oleme ju sinu rahvas!

  » Loe veel...
  Jutlus: Usupuhastuspha, Reformatsiooni aastapev, Usu alused 31.10.2012.aD

Jh 8,31-32
Siis tles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: Kui te jte minu snasse, siis te olete testi minu jngrid ning tunnetate tde, ja tde vabastab teid.

  » Loe veel...
  Jutlus: 22. phapev prast nelipha, Usuvitlus, 28.10.2012.aD

Jr17,5-8:
Nnda tleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma ksivarreks ja kelle sda lahkub Issandast. Tema on otsekui kadakas nmmel, mis ei ne head tulemas; ta asub krbe kivirgas, soolasel, elamisklbmatul maal. Aga nnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee rde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja pua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.

  » Loe veel...
  Jutlus: 21. pp p np, Jeesuse saadikud, 21.10.2012.aD

Am 7:10-15
Amasja, Peeteli preester, lkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile tlema: Aamos peab salanu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Maa ei suuda taluda kiki tema snu. Sest Aamos on elnud nnda: Jerobeam sureb mga lbi ja Iisrael viiakse vangi, ra omaenese maalt. Ja Amasja tles Aamosele: Sina, ngija, mine, pgene Juudamaale, s seal leiba ja ennusta seal! Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga phamu ja kuningriigi tempel. Siis Aamos vastas ja tles Amasjale: Mina ei ole prohvet ega prohvetijnger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vristaja. Aga Issand vttis mind karja jrelt ja tles mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!

  » Loe veel...
  Jutlus: Likustnupha, Tnu igapevase leiva eest, 14.10.2012.aD

5Ms 26:1-11
Ja kui sa tuled maale, mille Issand, su Jumal, annab sulle prisosaks ja sa vallutad selle ning elad seal, siis vta maa kigest uudseviljast, mis sa saad saagiks oma maalt, mille Issand, su Jumal, sulle annab, pane korvi ja mine paika, mille Issand, su Jumal, valib oma nimele eluasemeks! Ja mine preestri juurde, kes neil pevil on ametis, ja tle temale: Mina kuulutan tna Issandale, su Jumalale, et ma olen judnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli totanud anda meile. Ja preester vtku su kest korv ning pangu see maha Issanda, su Jumala altari ette! Ja sina tunnista ning tle Issanda, oma Jumala ees: Mu isa oli rndav aramealane, kes lks alla Egiptusesse ja elas seal vrana vheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vgevaks ja arvurikkaks rahvaks.
Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rhusid meid ning panid meile peale raske orjuse. Siis me kisendasime Issanda, oma vanemate Jumala poole, ja Issand kuulis meie hlt ning ngi meie viletsust, meie vaeva ja meie hda. Ja Issand viis meid Egiptusest vlja vgeva kega ja vljasirutatud ksivarrega suure hirmu saatel, tunnusthtedega ja imetegudega. Ja ta ti meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab. Ja nd, vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mille sina, Issand, mulle oled andnud. Ja aseta see Issanda, oma Jumala ette ning kummarda Issanda, oma Jumala ees, ja tunne rmu kigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud sulle ja su perele, sina ja leviit ja vras, kes on su keskel!

  » Loe veel...
  Jutlus: 19. pp p np, Suurim ksk, 7.10.2012.aD

2Ms 20:1-17
Ja Jumal kneles kik need snad, eldes: Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind ti vlja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge krval! ...

http://www.eestikirik.ee/?p=15601

  » Loe veel...

  Jutlus: 18. pp p np, Kristlase vabadus, 30.09.2012.

Js 1:10-20
Kuulge Issanda sna, Soodoma pealikud, pane thele meie Jumala petust, Gomorra rahvas! Milleks mulle teie tapaohvrite hulk? tleb Issand. Ma olen kllastunud teie pletusohvrite jradest ja nuumveiste rasvast. Hrjavrsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nuab siis teilt mu uede tallamist? rge tooge enam thiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispev, koguduse kokkukutsumine - ma ei salli nurjatust ja phapidamist htaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud phi; need on mulle koormaks, ma olen tdinud neid talumast. Kui te ksi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie ked on tis verd! Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast! ppige tegema head, nudke igust, aidake rhutut, mistke vaeslapsele igust, lahendage lesknaiste kohtuasju! Tulge nd ja seletagem isekeskis, tleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate sa maa parimat vilja. Aga kui te trgute ja panete vastu, siis sb teid mk. Jah, Issanda suu on knelnud.

  » Loe veel...
  Jutlus: 17. pp p np, Jeesus annab elu, 23.09.2012.aD

Js 26:1214,19

Issand, sina saadad meile rahu, sest kik meie teodki oled sina teinud. Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad peale sinu - me kiidame ksnes sind, sinu nime. Surnud ei rka ellu, kadunud ei tuse les. Sest sina nuhtlesid neid ja hvitasid nad ning kaotasid neist iga mlestuse. Aga sinu surnud rkavad ellu, minu laibad tusevad les. rgake ja hisake, prmus lamajad! Sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab vlja kadunud.

  » Loe veel...
  Kne vljanituse avamisel 22.09.2012.aD
Palvetades Jumala kiituseks ja oma hinge eest hoolt kandes tleb Inimese Poeg nende palvete vahel:
Meie igapevast leiba anna meile tnapev!
  » Loe veel...
  Jutlus: 14.pp p np, Meie ligimene, 2.09.2012.aD

Rt 1:7-11,14-18
Ta lks ra paigast, kus ta oli olnud, ja temaga koos ta kaks miniat. Aga olles teel tagasi Juudamaale, tles Noomi oma mlemale miniale: "Minge, prduge kumbki oma ema koju! Issand tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule! Andku teile Issand, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas!" Ja ta suudles neid. Aga nad tstsid hlt ja nutsid ning tlesid temale: "Ei, me lheme koos sinuga su rahva juurde!" Aga Noomi tles: "Minge tagasi, mu ttred! Miks peaksite tulema koos minuga? On mul siis veel poegi sas, et need viksid saada teile meesteks? Aga nemad tstsid hlt ja nutsid veel enam; Orpa suudles seejrel oma mma, kuna Rutt ji tema seltsi. Noomi tles: "Vaata, su klis prdus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Prdu ka sina oma kliksele jrele!" Kuid Rutt vastas: "ra ki mulle peale, et ma sind maha jtaksin ja prduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lhed, sinna lhen ka mina, ja kuhu sina jd, sinna jn minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! Issand tehku minuga kskik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!" Kui Noomi ngi, et Rutil oli kindel nu temaga kaasa tulla, siis ta sellest enam ei rkinud.

  » Loe veel...
  Jutlus: 13.pp p np, Jeesus meie aitaja 26.08.2012.aD

2Kn 5:119a

Siis Naaman lks tagasi jumalamehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond; ta tuli ja astus tema ette ning tles: "Vaata, nd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Vta siis nd see tnuand oma sulase kest!"

  » Loe veel...
  Jutlus: 11.pp p np, Soosinguajad, 12.08.2012.aD

1Ms 18:2032
Siis tles Issand: "Hdakisa Soodoma ja Gomorra prast on suur ja nende patud on vga rasked! Seeprast ma lhen alla ja vaatan, kas minuni judnud kisa kohaselt on nad teinud kike seda vi mitte. Ma tahan seda teada!" Ja mehed prdusid sealt ra ja lksid Soodomasse, aga Aabraham ji veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning tles: "Kas tahad testi hvitada ige koos elaga? Vahest on linnas viiskmmend iget? Kas tahad siis need hvitada ega taha paigale andeks anda nende viiekmne ige prast, kes seal on? Jgu sinust kaugele see tegu, et tapad ige koos elaga, et igel kib ksi nagu elalgi! Jgu see sinu poolt tegemata! Kas kogu maailma kohtumistja ei peaks tegema igust?" Ja Issand tles: "Kui ma Soodoma linnast leian viiskmmend iget, siis annan nende prast andeks kogu paigale." Aga Aabraham kostis ning tles: "Vaata, ma olen nuks vtnud siiski Issandaga rkida, kuigi olen prm ja tuhk. Vahest puudub viiekmnest igest viis? Kas tahad siis nende viie prast hvitada kogu linna?" Ja tema vastas: "Ma ei hvita, kui leian sealt nelikmmend viis." Ja ta jtkas veelgi knelust temaga ning tles: "Vahest leidub seal nelikmmend?" Ja tema vastas: "Ma ei tee seda neljakmne prast." Aga ta tles: "rgu sttigu plema Issanda viha, et ma veel rgin! Vahest leidub seal kolmkmmend?" Ja tema vastas: "Ma ei tee seda, kui leian sealt kolmkmmend." Siis ta tles: "Vaata, ma olen nuks vtnud siiski Issandaga rkida. Vahest leidub seal kakskmmend?" Ja tema vastas: "Ma ei hvita kahekmne prast." Aga ta tles: "rgu sttigu plema Issanda viha, et ma veel ksainus kord rgin! Vahest leidub seal kmme?" Ja tema vastas: "Ma ei hvita kmne prast."

  » Loe veel...
  Jutlus: 10.pp p np, Ustavus Jumala andide kasutamisel, 5.08.2012.aD

1Ms 41:46-49,53-57
Joosep oli kolmekmneaastane, kui ta astus vaarao, Egiptuse kuninga ette; ja Joosep lks ra vaarao juurest ning kis lbi kogu Egiptusemaa. Ja maa kandis seitsmel klluseaastal hest ivast peotie. Ja ta kogus kik pllusaagi seitsmel aastal Egiptusemaal ja talletas selle linnadesse; igasse linna andis ta mbruskonna pldude saagi. Ja Joosep kuhjas vga palju vilja, nagu liiva mere res, kuni lakati seda mtmast, sest see ei olnud enam mdetav. Kui seitse klluseaastat, mis Egiptusemaale tulid, lppesid, siis hakkasid tulema seitse nlja-aastat, nnda nagu Joosep oli elnud; ja nlg oli kigis maades, ent kogu Egiptusemaal oli leiba. Aga kui kogu Egiptusemaa hakkas tundma nlga, siis rahvas kisendas vaarao poole leiva prast; ja vaarao tles kigile egiptlastele: "Minge Joosepi juurde! Mis tema teile tleb, seda tehke!" Ja nlg oli le kogu maa ja Joosep avas kik viljaaidad, mis olid nende juures, ning ms egiptlastele vilja, sest nlg vttis Egiptusemaal vimust. Ja kigist maadest tuldi Egiptusesse Joosepilt vilja ostma, sest nlg oli vtnud vimust kigis maades.

  » Loe veel...
  Kne: Mrt Jallakase mlestuskontserdil 28.07.2012.aD

Mt 7,24-27
Mejutluse lpuks tleb Jeesus: Igaks nd, kes neid mu snu kuuleb ja nende jrgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.
Ja igaks, kes neid mu snu kuuleb, ent nende jrgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli rnk.

  » Loe veel...
  Jutlus: Palamusel 9. pp p np, Tde ja eksitus, 29.07.2012.aD

Jr 7,1-7:

Sna, mis Jeremijale tuli Issandalt, kes tles: "Seisa Issanda koja vravas ja kuuluta seal seda sna ning tle: Kuulge Issanda sna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist vravaist Issandat kummardama! Nnda tleb vgede Issand, Iisraeli Jumal: Parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jtan teid elama siia paika! rge lootke valesnade peale, kui eldakse: "See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!" Aga kui te testi parandate oma eluviise ja tegusid, kui te testi teete igust niihsti hele kui teisele ega tee liiga vrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala stut verd siin paigas, ega jrgne teistele jumalatele teile enestele nnetuseks, siis ma jtan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti.

  » Loe veel...
  Jutlus: Issanda muutmise pha ehk kirgastamispha, Kirgastatud Kristus 22.07.2012.aD

2Ms 34:29-35

Ja kui Mooses astus alla Siinai melt ja Moosesel oli tulles kes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kneluse tttu Issandaga. Kui Aaron ja kik Iisraeli lapsed ngid Moosest, vaata, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda. Aga Mooses hdis neid; siis Aaron ja kik koguduse lemad tulid jlle tema juurde ja Mooses rkis nendega. Seejrel kik Iisraeli lapsed tulid lhedale ja ta kskis neid teha kike, mida Issand temale oli elnud Siinai mel. Kui Mooses oli lpetanud nendega knelemise, siis ta pani katte oma no ette. Ja iga kord, kui Mooses lks Issanda palge ette temaga rkima, pani ta katte ra kuni vljatulekuni; ja olles vlja tulnud, rkis ta Iisraeli lastele, mida oli kstud. Siis Iisraeli lapsed vaatasid Moosese palet, sest Moosese palge nahk hiilgas. Aga Mooses pani jlle katte oma no ette, kuni ta lks sisse, et temaga rkida.

  » Loe veel...
  Jutlus: 5. phapev prast ilmumispha, Halastage! 1.07.2012.aD

Ii 35,1-8:

Ja Eliihu jtkas ning tles: "Seda sa pead siis igeks, nimetad oma iguseks Jumala ees, et sa ksid: "Mis kasu mul on, mis abi on mul sellest, et ma pattu ei tee?"
Ma annan snadega vastuse sulle ja koos sinuga su spradele.
Tsta oma pilk taeva poole ja vaata, pane thele pilvi, mis on sinust krgemal! Kui sina pattu teed, mida sa sellega temale viksid teha?
Ja kui sinu leastumisi on palju, mida sa nendega tema vastu viksid korda saata?
Kui sa oled ige, mida sa temale viksid anda? Vi mida olekski tal vtta sinu kest?
Su lekohus mjutab vaid sinusugust meest ja su iglus inimlast.

  » Loe veel...
  Jutlus: Ristija Johannese sndimise pha ehk jaanipev, Teevalmistaja 24.06.2012.aD

Js 45:8-12:

Kastke, taevad, lalt
ja pilved, pange voolama iglus!
Avanegu maa, et idaneks nnistus
ja htlasi vrsuks iglus!
Mina, Issand, olen selle loonud.

Hda sellele, kes riidleb oma valmistajaga -
kild teiste savikildude seas.
Kas tleb savi oma vormijale:
"Mis sa teed?"
ja su t: "Tal ei ole ksi!"?
Hda sellele,
kes tleb isale: "Miks sa sigitad?"
vi naisele: "Miks oled snnitusvaludes?"!
Nnda tleb Issand,
Iisraeli Pha ja tema Looja:
Kas te ksitlete mind mu laste kohta
ja annate mulle ksu mu ktet jaoks?
Mina tegin maa ja lin inimesed selle peale;
minu ked vlvisid taeva
ja ma ksutasin kiki tema vgesid.

  » Loe veel...
  Kne: Vidupha paraadil Pltsamaal 23.06.2012.aD

Mt 10,28

Ja rge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes vib nii hinge kui ihu prgus hukata!

  » Loe veel...
  Jutlus: Palamuse kalmistuphal 23.06.2012.aD

Mt 10,28-31

rge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes vib nii hinge kui ihu prgus hukata!
Eks kaks varblast mda veeringu eest? Ja ometi kski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kik ra loetud. rge siis kartke! Teie olete enam vrt kui palju varblasi.

  » Loe veel...
  Kne: gmnaasiumi lpuaktusel Palamusel 22.06.2012
  » Loe veel...
  Kne: Palamuse phikooli lpp 21.06.2012.aD
  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp prast nelipha, Kutse Jumala riiki 17.06.2012.aD

Hs 33,30-33:

Ja sina, inimesepoeg! Su rahva lapsed rgivad sinust seinte res ja kodade lvel ning tlevad isekeskis ksteisele nnda: "Tulge ometi ja kuulake, milline sna nd tuleb Issandalt!" Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees nagu minu rahvas ja kuulevad su snu, aga nad ei tee nende jrgi; sest neil on meelitused suus, nad teevad nende jrgi ja nende sda ajab taga omakasu. Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus klalt ja kaunisti kanneldatud: nad kuulevad kll su snu, aga nad ei tee nende jrgi. Aga kui see tide lheb, vaata, see lheb tide, siis saavad nad teada, et nende keskel on olnud prohvet."

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp p nelipha, Kaduvad ja kadumatud aarded 10.06.2012.aD

p 30,7-9:

Kaht asja ma palun sinult,
ra neid mulle keela,
enne kui ma suren:
pettus ja valekne hoia minust eemal,
vaesust ega rikkust ra mulle anna,
toida mind aga vajaliku leivaga,
et ma kllastudes ei hakkaks salgama
ega tleks: "Kes on Issand?"
vi et ma vaeseks jdes ei hakkaks varastama
ega patustaks oma Jumala nime vastu.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kolmainupha, Varjatud Jumal, 3.06.2012.aD

Js 66:1-2

Nnda tleb Issand:
Taevas on minu aujrg
ja maa on minu jalajrg.
Kus saaks siis olla koda,
mida te tahate mulle ehitada,
ja kus saaks siis olla mu hingamispaik?
On ju minu ksi selle kik teinud
ja nnda on see kik sndinud,
tleb Issand.
Aga mina vaatan ka niisuguse peale,
kes on vilets,
kellel on purukspekstud vaim
ja kes vriseb mu sna ees.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 7. phapev Exaudi, Pha Vaimu ootus, 20.05.2012.aD

Sk 14,7-9:

Aga on ks pev, see on Issanda teada, kui pole peva ega d, vaid valgus on ka htuajal. Ja sel peval voolavad Jeruusalemmast vlja elavad veed: neist pooled Idamere poole ja pooled Lnemere poole; see snnib suvel ja talvel. Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel peval on Issand ainus ja tema nimi on ainus.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse taevaminemise pha, lendatud Issand, 17.05.2012.aD

Js 33:56:

Issand on krge,
sest ta elab krgel,
tema tidab Siioni
iguse ja iglusega.
Tema on su aegade tagatis,
abi kllus,
tarkus ja tunnetus;
Issanda kartus -
see on Siioni rikkus.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 6. phapev. Palvephapev Rogate; Sdame kne Jumalaga; emadepev 13.05.2012.aD

2Ms 17,8-13:

Siis tulid amalekid ja sdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses tles Joosuale: "Vali meile mehi ja mine sdi homme amalekkide vastu! Mina seisan krgendiku tipus, Jumala kepp kes." Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale tles, ning sdis amalekkide vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur lksid krgendiku tippu. Ja sndis, et niikaua kui Mooses hoidis oma ke lal, oli Iisrael vidukas, aga kui ta laskis oma ke vajuda, oli Amalek vidukas. Aga kui Moosese ked vsisid, siis nad vtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema ksi, ks siitpoolt ja teine sealtpoolt; siis ta ked seisid kindlalt kuni pikeseloojakuni. Ja Joosua vitis mgateraga Amaleki ning tema rahva.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 5. phapev Cantate, Taevariigi kodanikuna maailmas, leeripha, 6.05.2012.aD

Js 4:2-6:

Sel peval on Issanda vsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli psenuile. Ja kes Siionis alles jb ning Jeruusalemmas jrele jb, seda htakse phaks, igahte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, siis kui Issand on ra pesnud Siioni ttarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veres kohtu- ning pletusvaimuga. Ja Issand loob kogu Siioni me asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve pevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse seks, sest kige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. Ja katus on varjuks peva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 4. phapev Jubilate, Jumala rahva koduigatsus 29.04.2012.aD

5Ms 30:19-20:

Ma kutsun tna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, nnistuse ja needuse. Vali nd elu, et sina ja su sugu viksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema hlt ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su pevade pikkus, et sa viksid elada maal, mille Issand on vandega totanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile."

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 3. phapev, Misericordias Domini, Hea Karjane, 22.04.2012.aD

 

Mi 7:1420:

Karjata kepiga oma rahvast, oma prisosa lambaid, kes elavad omapi metsas keset viljakat maad! Kigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil pevil! Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise pevil nitan ma neile imetegusid. Paganad nevad ja hbenevad, hoolimata kogu oma vgevusest. Nad panevad ke suu peale, neil jvad krvad kurdiks. Nad lakuvad prmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt. Nad tulevad vrisedes vlja oma linnustest, lhenevad vabisedes Issandale, meie Jumalale: nad kardavad sind. Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks s ja lheb mda oma prisosa jgi leastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jlle meie peale, tallab maha meie steod? Sina heidad kik meie patud mere sgavustesse. Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nnda nagu sa meie vanemaile oled vandega totanud muistseil pevil."

  » Loe veel...
  Jutlus: lestusmisaja 2.pp Quasimodogeniti; Dominica in albis, lestusnu tunnistajad, 15.04.2012.aD

Sk 8:9-13:

Nnda tleb vgede Issand: Olgu teil ked tugevad, teil, kes te neil pevil kuulete neid snu prohvetite suust, ajal, kui vgede Issanda kojale, templile alus rajatakse, et seda les ehitada. Sest enne neid pevi ei olnud inimesel ega loomal kasu tst, ei olnud ka minejal ega tulijal rahu vaenlase eest, ja ma ajasin kik inimesed ksteise vastu. Aga nd ei ole ma selle rahva jgile enam selline nagu endisil pevil, tleb vgede Issand, vaid klv peab nnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kik annan ma prisosaks selle rahva jgile. Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nndasamuti - kui ma teid pstan, saate te nnistuseks. rge kartke, teie ked olgu tugevad!

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.lestusmisphal Kpa hooldekodus 10.04.2012.aD

Mt 28:1-10.16-20

Aga kui hingamispev oli mdas ja hakkas juba koitma ndala esimese peva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja enne, sndis suur maavrisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi krvale ja istus selle peale. Aga ta ngu oli nagu vlk ja ta rivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees vrisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel prdus naiste poole ja tles: "Teie rge kartke! Ma tean, et te otsite ristildud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on les ratatud, nnda nagu ta tles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! Ja minge kiiresti, elge tema jngritele, et ta on les ratatud surnuist! Ja vaata, ta lheb teie eele Galileasse, seal te saate teda nha. Vaata, ma olen seda teile elnud." Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jngritele. Ja enne, Jeesus ise tuli neile vastu ja tles: "Olge rmsad!" Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade mbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus tles neile: "rge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad lheksid Galileasse, ja seal saavad nad mind nha."

Need ksteist jngrit lksid aga Galileasse sinna mele, kuhu Jeesus neid oli kskinud minna. Ja kui nad teda ngid, kummardasid nad teda, mned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kneles neile: "Minule on antud kik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jngriteks kik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pha Vaimu nimesse ja petades neid pidama kike, mida mina olen teil kskinud! Ja vaata, mina olen iga pev teie juures ajastu lpuni."

  » Loe veel...
  Jutlus: Palmipuudepha, Aukuninga alandustee, 1.04.2012.aD

Js 50:4-10:

Issand Jumal on mulle andnud petatud keele,
et ma oskaksin vastata vsinule,
virgutada teda snaga.
Ta ratab igal hommikul,
ta ratab mu krva,
et ma kuuleksin pilaste kombel.
Issand Jumal avas mu krva
ja ma ei ole vastu pannud,
ma ei ole taganenud.
Ma andsin oma selja peksjaile
ja psed neile, kes katkusid karvu,
ma ei peitnud oma palet
teotuse ja slje eest.
Issand Jumal aitab mind:
seeprast ma ei jnud hbisse,
seeprast ma muutsin oma no
otsekui rnikiviks,
sest ma teadsin, et ma ei j hbisse,
et mu igusemistja on ligidal.
Kes tahab minuga riielda?
Astugem heskoos ette!
Kes on mu vastane?
Tulgu ta mu juurde!
Vaata, Issand Jumal aitab mind!
Kes vib mind sdi mista?
Vaata, nad kik kuluvad nagu r,
koi sb nad.
Kes teist kardab Issandat,
see kuulgu tema sulase hlt;
kes kib pimeduses
ja kel puudub valgusekuma,
see lootku Issanda nime peale
ja toetugu oma Jumalale.

  » Loe veel...
  Jutlus: Issanda kuulutamise pha ehk paastumaarjapev, Judica, kditamisohvrite mlestuspev, 25.03.2012.aD

Lk 1,46-55
Ja Maarja tles: "Mu hing listab Issandat ja mu vaim hiskab Jumala, minu Pstja prast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, ndsest peale kiidavad mind ndsaks kik suguplved, sest mulle on suuri asju teinud Vgev, ja pha on tema nimi ja tema halastus kestab plvest plveni neile, kes teda kardavad. Ta on nidanud oma ksivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on lbed oma sdame meelelt. Ta on tuganud maha vimukad troonidelt ja lendanud alandlikke, nljaseid on ta titnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema thjalt. Ta on vtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nnda nagu ta on rkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema jrglastele igavesti."

  » Loe veel...
  Kne: Jgeval kditamise mlestuskivi juures paastumaarjapeval 25.03.2012.aD

Lk 1,46-55:

Ja Maarja tles:

"Mu hing listab Issandat
ja mu vaim hiskab Jumala, minu Pstja prast,
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Sest vaata, ndsest peale kiidavad mind ndsaks kik suguplved,
sest mulle on suuri asju teinud Vgev,
ja pha on tema nimi
ja tema halastus kestab plvest plveni
neile, kes teda kardavad.
Ta on nidanud oma ksivarre kangust,
ta on pillutanud need, kes on lbed oma sdame meelelt.
Ta on tuganud maha vimukad troonidelt
ja lendanud alandlikke,
nljaseid on ta titnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema thjalt.
Ta on vtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli,
pidades meeles oma halastust,
nnda nagu ta on rkinud meie vanematele, Aabrahamile ja
tema jrglastele igavesti."

  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 4. phapev Laetare, Eluleib 18.03.2012.aD

Js 55:13

Hoi! Kik janused,
tulge vee juurde!
Ka see, kellel ei ole raha,
tulgu, ostku ja sgu!
Tulge, ostke ilma rahata,
ilma hinnata veini ja piima!
Miks vaete raha selle eest,
mis ei ole leib,
ja oma vaevatasu selle eest,
mis ei toida?
Kuulake mind hsti,
siis te saate sa head
ja kosutada ennast
rammusate roogadega.
Prake krv ja tulge mu juurde,
kuulake mind, siis on teil edu;
mina teen teiega igavese lepingu,
samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga!

  » Loe veel...
  Jutlus: Paastuaja 3. phapev Oculi, Jeesus kurjuse vimu vitja

Jr 7:21-26:
Nnda tleb vgede Issand, Iisraeli Jumal: Lisage oma pletusohvrid tapaohvritele ja sge liha! Sest sel peval, mil ma tin nad ra Egiptusemaalt, ei rkinud ma teie vanematega ega andnud neile ksku pletus- ja tapaohvri kohta, vaid ma andsin neile selle ksu, eldes: Kuulake mu hlt, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas; ja kige kigiti seda teed, mida ma teid ksin, et teil oleks hea pli! Aga nemad ei kuulanud ega pranud krva, vaid kisid oma nu jrgi oma kurja sdame paadumuses, ja nad lksid tagasi, aga mitte edasi. Alates sellest pevast, kui teie vanemad lahkusid Egiptusemaalt, kuni tnapevani olen ma lkitanud teie juurde kik oma sulased prohvetid - lkitanud pevast peva -, aga teie ei kuulanud mind ega pranud krva, vaid jite kangekaelseiks; te tegite rohkem paha kui teie vanemad.

  » Loe veel...
  Jutlus: paastuaja 2. pp, Reminiscere, Palve ja usk 4.03.2012.aD

1Ms 32:2332:

Kuid veel selsamal l ta tusis les ja vttis oma mlemad naised ja mlemad teenijad ja oma ksteist poega ja lks lbi Jabboki koolme. Ta vttis nad ja viis le je, samuti viis ta le, mis tal oli. Aga Jaakob ise ji ksinda maha. Siis heitles ks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see ngi, et ta ei saanud vimust tema le, siis ta li tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Ja mees tles: "Lase mind lahti, sest juba koidab!" Aga tema vastas: "Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei nnista!" Siis ta ksis temalt: "Mis su nimi on?" Ja ta vastas: "Jaakob." Seepeale tles tema: "Su nimi rgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled videlnud Jumala ja inimestega ja oled vitnud!" Siis ksis Jaakob ja tles: "tle nd mulle oma nimi!" Aga ta vastas: "Miks sa mu nime ksid?" Ja ta nnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta tles: "Kuigi ma ngin Jumalat palgest palgesse, pses siiski mu hing!" Pike tusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi lks.

  » Loe veel...
  Jutlus: 1.paastuaja pp, Invocavit, Jeesus kiusatuste vitja, 26.02.2012.aD

1Ms 3:1-19:
Aga madu oli kavalam kigist loomadest vljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta tles naisele: "Kas Jumal on testi elnud, et te ei tohi sa mitte hestki rohuaia puust?" Ja naine vastas maole: "Me sme kll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal elnud: Te ei tohi sellest sa ega selle klge puutuda, et te ei sureks!" Ja madu tles naisele: "Te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et peval, mil te sellest ste, lhevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja." Ja naine ngi, et puust oli hea sa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusvrne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta vttis selle viljast ja si ning andis ka oma mehele, ja tema si. Siis nende mlema silmad lksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad mblesid viigilehti kokku ning tegid enestele plled.
Ja nad kuulsid Issanda Jumala hlt, kes rohuaias sinna ja tnna kis, kui pev viluks lks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja Issand Jumal hdis Aadamat ning tles temale: "Kus sa oled?" Ja tema vastas: "Ma kuulsin su hlt rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Selleprast ma peitsin enese ra." Siis ta ksis: "Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Vi oled sa snud puust, millest ma sind keelasin smast?" Ja Aadam vastas: "Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sin." Ja Issand Jumal ksis naiselt: "Miks sa seda tegid?" Ja naine vastas: "Madu pettis mind, ja ma sin."
Siis Issand Jumal tles maole: "Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kigi koduloomade ja kigi metsloomade seas! Sa pead roomama oma khu peal ja prmu sma kogu eluaja! Ja ma tstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad."
Naisele ta tles: "Sinule ma saadan vga palju valu, kui sa lapseootel oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad kll oma meest, aga tema valitseb su le."
Aga Aadamale ta tles: "Et sa kuulasid oma naise sna ja sid puust, millest mina olin sind keelanud, eldes, et sa ei tohi sellest sa, siis olgu maapind neetud sinu leastumise prast! Vaevaga pead sa sellest sma kogu eluaja! Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid, ja pllutaimed olgu sulle toiduks! Oma palge higis pead sa leiba sma, kuni sa jlle mullaks saad, sest sellest sa oled vetud! Testi, sa oled prm ja pead jlle prmuks saama!"

  » Loe veel...
  Kne vabariigi aastapeval OLPGs 23.02.2012.aD

Tere armsad kaasmaalased

Tna thistame iseseisva Eesti Wabariigi vljakuulutamise 94.aastapeva.
Iseseisvus ei ole mingi selline asi, mis kas on vi ei ole. Iseseisvust on alati vaid mingil mral vi suhteliselt ja alati tuleb selle loomiseks ja hoidmiseks palju td teha.
...

  » Loe veel...
  Kne vabariigi aastapeval Luua klubis 22.02.2012.aD

Armsad kaasmaalased

Tna thistame Eesti Wabariigi vljakuulutamise 94.aastapeva.
Erinevaid rohkem vi vhem iseseisvaid riiklike moodustisi on siin olnud ka varem: niteks Modena Wilhelmi pdlused 13.sajandil vi erinevad sugukondlikud moodustised enne seda, vi ka isemajandav Eesti vahetult enne vabanemist. Olgu seda iseseisvust rohkem vi vhem alati on selle loomine ja hoidmine thendanud tugevat td.

...

  » Loe veel...
  Jutlus: Pp e paastu, Esto mihi; Quinquagesima, Jumala armastuse ohvritee, 19.02.2012.aD

Hs 18:1-4,21-24,30-32:

Ja mulle tuli Issanda sna; ta tles: "Mis teil on mttes, kui lausute seda knekndu Iisraeli maa kohta, eldes: "Isad sid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad"? Nii testi kui ma elan, tleb Issand Jumal, ei tohi teil enam olla selle kneknu lausujat Iisraelis. Vaata, kik hinged on minu pralt: nagu isa hing, nnda poja hing - need on minu. Hing, kes teeb pattu, peab surema!
Aga kui el prdub kigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kiki mu mrusi ja teeb, mis on kohus ja ige - siis peab ta testi elama; ta ei sure. htegi tema leastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada; oma iguse prast, mida ta on osutanud, peab ta jma elama. Kas mul testi peaks olema hea meel ela surmast, tleb Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta prdub ra oma teedelt ja jb elama? Ja kui ige prdub oma igusest ja teeb lekohut, teeb kiki neidsamu jledusi, mida el teeb, kas ta peaks jma elama? htegi tema iget tegu, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada; oma truudusetuse prast, mida ta on osutanud, ja oma patu prast, mida ta on teinud, peab ta surema.
Seeprast ma mistan kohut teie le, Iisraeli sugu, igahe le ta eluviiside kohaselt, tleb Issand Jumal. Prduge ja taganege kigist oma leastumistest, et teie s ei saaks teile komistuseks. Heitke eneste pealt ra kik oma leastumised, millega te olete le astunud, ja valmistage enestele uus sda ja uus vaim! Miks te tahate surra, Iisraeli sugu? Sest mul ei ole head meelt surija surmast, tleb Issand Jumal. Seeprast prduge ja elage!

  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp enne paastuaega, Sexagesima, Jumala sna klv 12.02.2012.aD

Js 5:17

Ma tahan nd laulda oma armsamast,
mu armsama laulu tema viinamest.
Mu armsamal on viinamgi
viljakal menlvakul.
Ta kaevas ja puhastas kividest
ning istutas hid viinapuid;
ta ehitas selle keskele torni,
ta raius sinna ka surutrre.
Siis ta ootas,
et see kasvataks hid kobaraid,
ent kngunud olid kobarad,
mida see andis.
Ja nd,
Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed,
mistke ometi kohut
minu ja mu viiname vahel!
Kas oleks olnud vaja teha
mu viinamega veel midagi,
mida olin jtnud tegemata?
Miks ma ootasin,
et ta kasvatab hid kobaraid,
kuna ta andis kngunud kobaraid?
Aga nd tahan ma ometi
teha teile teatavaks,
mida ma teen oma viinamega:
ma kisun maha ta aia,
ja ta jb laastatavaks,
ma lammutan ta mri,
ja ta jb tallatavaks.
Nnda ma hvitan ta.
Teda ei krbita ega rohita,
ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid
ja ma keelan pilvi
temale vihma andmast.
Sest Iisraeli sugu
on vgede Issanda viinamgi
ja Juuda mehed
tema lemmikistandik.
Ta ootas igust,
aga vaata, tuli igusetus;
iglust,
aga vaata, tuli hdakisa.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp enne paastuaega, Septuagesima, Teenimatu arm 5.02.2012.aD

1Sm 16:113:

Ja Issand tles Saamuelile: Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga krvaldanud. Tida oma sarv liga ja mine: mina lkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga. Aga Saamuel tles: Kuidas ma vin minna? Kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu. Ja Issand vastas: Vta ks mullikas enesega kaasa ja tle: Ma tulin Issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina petan sind, mida sa pead tegema; siis via mulle see, keda ma sulle nimetan! Ja Saamuel tegi, nagu Issand oli elnud, ja lks Petlemma. Aga linna vanemad tulid vrisedes temale vastu ja ksisid: Kas tuled rahuga? Ja ta vastas: Rahuga. Ma tulen Issandale ohverdama; phitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile! Siis ta phitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile.Ja kui nad tulid, siis ta ngi Eliabi ja mtles: Kllap on nd Issanda ees tema vitu. Aga Issand tles Saamuelile: ra vaata ta vlimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jtnud tema krvale! Sest see pole nii, nagu inimene neb: inimene neb, mis on silma ees, aga Issand neb, mis on sdames. Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamueli eest mda minna; aga Saamuel tles: Issand ei ole ka teda valinud. Siis Iisai laskis Samma mda minna, aga Saamuel tles: Issand ei ole ka teda valinud. Nnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mda minna, aga Saamuel tles Iisaile: Issand ei ole neid valinud. Ja Saamuel ksis Iisailt: Kas poisid on kik siin? Ja Iisai vastas: Noorim on veel jrel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Siis tles Saamuel Iisaile: Lkita keegi talle jrele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb! Ja Iisai lkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni vlimusega. Ja Issand tles: Tuse ja via teda, sest tema on see! Ja Saamuel vttis lisarve ja vidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli vimsasti Taaveti peale, alates sellest pevast ja edaspidi. Ja Saamuel tusis ning lks Raamasse.

  » Loe veel...
  Jutlus: 4.pp p ilmumispha, Loodusjudude Issand, 29.01.2012.aD

1Kn 17:1-6
Tisbelane Eelija, Gileadi Tisbest, tles Ahabile: "Nii testi kui elab Issand, Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan: neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sna peale!" Ja temale tuli Issanda sna, kes tles: "Mine siit ra ja prdu ida poole ning ole varjul Kriti je res, mis on ida pool Jordanit! Jest saad sa juua, ja ma olen kskinud kaarnaid seal sind toita." Ja ta lks ning tegi Issanda sna jrgi: ta lks ja elas Kriti je res, mis on ida pool Jordanit. Ja hommikuti tid kaarnad temale leiba ja liha, samuti htuti leiba ja liha, ja ta ji jest.

  » Loe veel...
  Jutlus: 3.pp p ilmumispha, Jeesus ratab usule 22.01.2012.aD
5Ms 32:3639
Sest Issand tahab mista igust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui ta neb, et nende jud on kadunud ja pole jnud orja ega vaba. Siis ta tleb: Kus on nende jumalad, kalju, mille peal nad pelgupaika otsisid, kes sid nende tapaohvrite rasva ja jid nende joogiohvrite veini? Tusku nad nd les ja aidaku teid, olgu nad teile varjupaigaks! Nhke nd, et see olen mina, ainult mina, ega ole htki jumalat minu krval! Mina surman ja teen elavaks, mina purustan ja mina parandan ega ole kedagi, kes pstaks minu kest.
  » Loe veel...
  Jutlus: 2.pp p ilmumispha, Jeesus ilmutab oma jumalikku vge 15.01.2012.aD

Js 62:13

Siioni prast ma ei vaiki ega j rahule Jeruusalemma prast, enne kui tema igus hakkab paistma ja tema pste pleb otsekui trvik. Siis saavad rahvad nha su igust ja kik kuningad su au. Ja sulle antakse uus nimi, mille mrab Issanda suu. Siis oled sa toredaks krooniks Issanda kes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kpal juluaja lpp 10.01.2012

Mt 2:112

Kui nd Jeesus oli sndinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid thetargad Jeruusalemma ja ksisid: "Kus on see juutide vastsndinud kuningas? Me ngime tema thte tusmas ja oleme tulnud teda kummardama." Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kik rahva lempreestrid ja kirjatundjad ning pris nende kest, kus Messias pidi sndima. Need tlesid talle: "Petlemmas Juudamaal, sest nnda on kirjutatud prohveti ke lbi: Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vrstkondadest hoopiski kige pisem, sest sinust lhtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane." Seepeale laskis Heroodes thetargad salaja enda juurde kutsuda, pris nendelt tpset aega, millal tht oli paistma hakanud, ja saatis nad Petlemma, eldes: "Minge ja uurige tpselt vlja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama." Thetargad kuulasid kuninga jutu ra ning asusid teele. Ja vaata, tht, mille tusmist nad olid ninud, kis nende eel, kuni ji seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Thte nhes rmustasid nad livga. Ja majja sisse astudes ngid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mrri. Ja kui neid unenos hoiatati, et nad ei lheks enam Heroodese juurest lbi, lksid nad teist teed tagasi oma maale.

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse ristimise pha 8.01.2012.aD

1Ms 9:1216

Ja Jumal tles: "Lepingu this, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks plvedeks, on see: ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu thiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nhakse vikerkaart, siis ma mtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kiges lihas, ja vesi ei saa enam kike liha hvitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kiges lihas."

  » Loe veel...
  Jutlus: Kristuse ilmumise pha 6.01.2012.aD

Mi 4:14

Aga viimseil pevil snnib, et Issanda koja mgi seisab kindlana kui mgede tipp ja tuseb krgemale kngastest ning rahvad voorivad ta juurde. Ja paljud paganad lhevad ning tlevad: "Tulge, mingem les Issanda mele, Jaakobi Jumala kotta, et ta petaks meile oma teid ja et viksime kia tema radu: sest Siionist lhtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sna!" Ja tema mistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vgevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tsta mka rahva vastu ja nad ei pi enam sdima. Siis istuvad nad igaks oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid, sest vgede Issanda suu on knelnud.

  » Loe veel...
  Jutlus: Jeesuse nimepev ehk uusaasta 1.1.2012.aD

Js 42:19

Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile iguse. Tema ei kisenda ega karju, tema hlt ei ole kuulda tnavail. Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hguvat tahti ei kustuta ta ra, ta levitab ustavalt igust. Tema ei nrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud iguse ja saared ootavad tema petust. Nnda tleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle vlvinud, kes on laotanud maa ja sellest vrsuva, kes on andnud hingehu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal kivad: Mina, Issand, olen igusega sind kutsunud ja kinnitan su ktt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. Vaata, eelmised sndmused on asetleidnud ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks.

  » Loe veel...
EELK Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus | Köstri allee 1 Palamuse 49 226 Jõgevamaa | tel: 776 0585